OVER ONS

HOME | PRIJZEN | BESCHIKBAAR | VRAGEN

 

Hobbykwekerij tammevogels.nl


Waarom wij doen wat we doen

Mensen houden graag papegaaien en
parkieten als huisdier. Dit is een hobby die overal ter wereld wordt uitgeoefend.

Of je nu vogels houdt in een voliere in de tuin of in de schuur, zodra er nageslacht uit voortkomt, zullen deze nieuwe jonge vogels een (nieuw) onderkomen moeten krijgen. Om hier even de juiste beeldvorming van te krijgen, nemen we iemand die 2 koppels Pyrrhura's in 2 volieres houdt als voorbeeld. Een passende voliere van 2m lang bij 2.10m hoog bij 1m breed neemt dus ongeveer minimaal 4m3 aan ruimte in beslag. Zeg dat de gemiddelde Nederlandse tuin pakweg 2 a max 3 van deze volieres kan bevatten zonder dat het voor de bewoner lastig wordt. Dat betekend dus maximaal 3 koppels dat gehuisvest kan worden.

Gemiddeld hebben Pyrrhura's ongeacht de ondersoort tussen de 4 en 6 jongen per nest. Dit betekend in ons voorbeeld van iemand die 2 koppels heeft met 4 jongen dat er direct een overbevolking is van 8 vogels op basis van 2 volieres. Die MOETEN dus wel verhuizen naar een andere liefhebber die op dezelfde manier vogels houd. Echter heeft men voldoende kennis, ervaring, ruimte en tijd ter beschikking dan is het ook mogelijk de jongen, nadat ze zijn uitgevlogen en zelfstandig zijn geworden in het voldoende voedsel tot zich kunnen nemen, zoals de wet dat vereist sinds 2013 in Nederland, deze binnenshuis te socialiseren tot huisdier.

Papegaaien en parkieten zijn anders dan alle andere huisdieren en bij geboorte ongeschikt als huisdier. Niet of te kort gedomesticeerde dieren dus.

Deze dieren worden een veelvoud ouder dan alle andere huisdieren, 20 tot 80 en zelfs 100 jaar is gebruikelijk.
In Europa kunnen deze dieren uitsluitend door de voortplanting in gevangenschap worden verkregen aangezien alle parkieten en papegaaien exoten zijn die hier in de natuur van oorsprong niet voorkomen en import al jarenlang verboden is.

Een papegaaien of parkieten koppel dat na zorgvuldige verzorging van gemiddeld minimaal rond de 5 jaar (hoe groter het formaat hoe ouder ze pas broedrijp zijn en dus jongen kunnen voortbrengen) in gevangenschap jongen voortbrengt, dient volgens de in 2013 in Nederland ingevoerde wetgeving volledig onaangetast te blijven. Jongen dienen door de ouder vogels te worden opgevoed tot zelfstandigheid, zoals dat in de natuur gebeurd. Dat houd veel meer in dan het in staat zijn zonder hulp voldoende voeding tot zich te nemen. Het leren van soort eigen sociale vaardigheden is daarbij van even groot belang. Hetgeen zelfs wetenschappelijk is onderzocht en aangetoond.

Soort afhankelijk kan dit proces enkele maanden tot zelfs enkele jaren duren.
Wanneer deze volledige zelfstandigheid is gebleken, doordat een jonge vogel niet meer door de ouder vogels behoeft te worden bijgevoerd ten einde in leven te blijven, maar dus geheel onafhankelijk is wat betreft het tot zich nemen van voedsel kan indien gewenst worden gestart met een training, ook wel socialisatie genoemd om het dier op verantwoorde wijze samen in succesvolle relatie met mensen te brengen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de natuurlijke angst van de oudervogels altijd automatisch aan de jongen wordt overgedragen. Het is de taak van degene die het dier tot huisdier gaat socialiseren deze angst te overwinnen door op deskundige wijze het dier te trainen en zo vertrouwd te maken met de mensen in het algemeen.

Het ene koppel kent meer angst t.a.v. mensen dan het andere, echter zodra er jongen in het spel zijn, zullen de meeste papegaaien en parkieten soorten deze tegen de mensen verdedigen hetgeen socialisatie ernstig bemoeilijkt t.a.v. de mensen. Sommige koppels laten aanraking van jongen in meer of mindere mate toe in hun aanwezigheid, bij de meeste echter kan dit uitsluitend tijdens hun afwezigheid.

Iedereen die succesvol is in de hobby van het houden van deze dieren niet als tam huisdier in huis, maar als gezelschapsdieren in een voli?e buitenshuis wordt als gevolg van goede zorgen over het algemeen geconfronteerd met nageslacht. Gemiddeld brengt 1 koppel papegaaien of parkieten tussen de 3 tot 6 jongen per nestje voort en dat gemiddeld 1 a 2 keer per jaar.

Het is algemeen bekend dat bij een dergelijke hobby deze jongen worden verkocht of geruild in de eerste plaats omdat vrijwel niemand de ruimte noch capaciteiten heeft om alle nakomelingen uit de succesvolle hobby zelf aan te houden. Met 1 succesvol koppel heeft men in 1 jaar tijd al snel 10 vogels in de voli?e i.p.v. 2 en dat is om meerdere redenen onhoudbaar. Daarnaast is inteelt absoluut ongewenst, waardoor een wisselend bestand aan vogels ook noodzakelijk is.

Vogelmarkten georganiseerd door vogelverenigingen voorzien dan ook in de behoefte vogels elders onder te brengen. Hetzij door ruilen met andere hobbyisten, hetzij door verkoop, waarmee men de hobby enige mate kan onderhouden.

Men kan ervoor kiezen de zelfstandige jongen zonder verdere bemoeienis ermee over te doen aan derden die ze dan in hun voli?e gaan houden al dan niet met kweekdoeleinden. Het mooiste wat de hobbyist echter kan overkomen als een soort kroon op zijn inzet is natuurlijk dat nageslacht.


Daarnaast is er een andere doelgroep aan wie men door kweek verkregen jonge vogels kwijt kan om het zo maar te zeggen. Dat zijn mensen die de hobby hebben om een papegaai of parkiet als huisdier in huis te houden. De kern van deze hobby is niet het laten voortbrengen van nageslacht, al gaat men dat niet per se uit de weg, maar juist het opbouwen van een vriendschappelijke relatie met het dier. De populariteit hiervan neemt de laatste jaren toe, omdat dit soort vogels sociale en intelligente dieren zijn en daardoor een enorm plezier om mee om te gaan als huisdier.

Deze eigenschappen gebruiken zij uiteraard in de natuur en kunnen niet zondermeer worden ervaren in een mens dier relatie, omdat het tegelijkertijd prooidieren zijn die instinctief 24/7 op hun hoede moeten zijn om niet zelf gegeten te worden. De uitdaging is hier dus het sluiten van vriendschap met het dier en het deelgenoot te maken van het dagelijks leven.

Voordat men echter in staat is ?erhaupt te beginnen een relatie met een papegaai of parkiet aan te gaan, laat staan op te bouwen, dient het dier een soort basistraining te hebben ondergaan, waardoor de instinctief aanwezige en alles overheersen angst voor mensen, omdat zij ons als roofdieren zien, niet langer alles overheersend is.

Immers een dier dat vanuit angst jou op een afstand houdt, zal onbereikbaar blijven. De natuurlijke angst zal als een muur tussen jou en de vogel in blijven staan.
Wat wij naast de hobby van het kweken met papegaaien en parkieten nu al ruim 17 jaar doen, is het geven van die basistraining, ook wel socialisatietraining genoemd aan diverse soorten papegaaien en parkieten in opdracht van de liefhebber die deze vogel als huisdier wil gaan houden.


Uiteraard hebben we zelf koppels waarmee gekweekt wordt en andere vogels die wij zelf als huisdier houden. Beiden gaat meestal niet samen. Een tamme vogel is moeilijk of helemaal niet te koppelen aan een soortgenoot waaruit dan nageslacht ontstaat. Uitzonderingen daargelaten die soms wel voorkomen bij soorten die al verder in het domesticatieproces zitten, zoals Agaporniden, valkparkieten of andere soorten die men op een bepaalde manier in huis houdt.

Door zelf al jarenlang vogels zowel als huisdieren in huis te houden als gezelschapsdieren buitenshuis hebben we op beide terreinen veel kennis en ervaring opgedaan. Deze delen we graag met iedereen die erom vraagt via onze websites, boeken, workshops en cursussen.


 

Wie een door ons tot huisdier gesocialiseerde vogel wil overnemen, zal eerst worden geconfronteerd met een stukje van deze kennis en ervaring teneinde hem of haar aan een soort zelftest te onderwerpen die moet uitwijzen of men zelf de geschikte persoon is om een papegaai of parkiet als huisdier te kunnen houden.

Wie iets af weet van de drama?s die zich destijds hebben afgespeeld m.b.t. het Nederlands Opvang Centrum voor Papegaaien te Veldhoven zal elke vorm van voorlichting of zelfs waarschuwing m.b.t. het houden van deze dieren in huis toejuichen.

Vanuit onszelf vinden we het van groot belang dat de dieren waar we als heel gezin soms wel meer dan een jaar intensief mee hebben moeten samenleven teneinde ze geschikt te maken voor anderen om succesvol als huisdier gehouden te kunnen gaan worden, zonder enige vorm van twijfel goed terecht komen na de overdracht.

In de loop der jaren hebben we dan ook voortdurend onze werkwijze aangepast en geoptimaliseerd om te zorgen dat zowel u als nieuwe kromsnaveleigenaar als de kromsnavel zelf als wij die op zeer langdurige en arbeidsintensieve wijze het dier voor u hebben voorbereid op een gelukkig leven als huisdier daar door een voor alle partijen heldere werkbare werkwijze tevreden mee kunnen zijn.

De vele enthousiaste reacties die wij n.a.v. de verschillende overdrachten blijven ontvangen, zijn hierbij een getuigenis van zowel onze inzet, passie als deskundigheid.
Door de grote vraag naar onze tamme vogels en het altijd relatief beperkte aanbod hebben wij onze werkwijze dusdanig moeten optimaliseren dat o.a. voortdurende communicatie met potentiele nieuwe vogelliefhebbers binnen dusdanige kanalen werd geleid dat de eigenlijke activiteiten, namelijk zowel de kweek als het socialiseren van de vogels niet in het gedrang zou komen.


Drie voorbeelden hiervan zijn:


1. Wij werken met reserveringen, waardoor nieuwgeboren of op komst zijnde vogels binnen de hiervoor noodzakelijke termijn kunnen worden overgedragen, zonder dat enorm veel tijd moet worden besteed aan het vinden van een nieuw onderkomen voor de betreffende jongen tegen de tijd dat ze klaar zijn voor overdracht.

Het dagenlang opsluiten in piepkleine kooitjes ten einde de vogels op markten of tentoonstellingen te kunnen aanbieden in doorgaans grote hallen waar door de aanwezigheid van honderden andere vogels ook nog eens gevaarlijke situaties t.a.v. hun gezondheid en oorzaken van stress voorkomen, is hierdoor geheel overbodig geworden.

U als mede liefhebber die op zoek is naar een bepaalde tamme vogel, hoeft geen stad en land af om uiteindelijk ergens een uit de voli?e geplukte vogel in huis te krijgen. U kunt de vogel van uw keuze, mits wij die uiteraard kweken, desgewenst zelfs voor de geboorte vastleggen als zijnde huisdier bestemd voor u. Hierbij staat eveneens vooraf vast via onze voorwaarden en overeenkomst aan welke normen de betreffende vogel zal (moeten) voldoen. Deze strenge normen die u elders op deze website uitvoerig tot in detail beschreven vindt, zijn namelijk van toepassing op de methode waarmee wij vogels tot huisdier socialiseren. Een vogel wordt onder geen enkele voorwaarde eerder overgedragen dan wanneer deze volledig voldoet aan die vastgelegde normen. Dat een vogel altijd geheel zelfstandig is in het tot zich nemen van voldoende voedsel is hierbij slechts het uitgangspunt van de daarna volgende periodes van opvoeding, training en socialisatie. Een tamme vogel afkomstig van ons is dan ook in veel gevallen iets heel anders dan een tamme vogel die elders vandaan komt en deze tot in detail uitgekiende voorbereidingen niet heeft meegekregen. Het gedrag van onze dieren spreekt voor zich.2. Wij werken uitsluitend met een opdracht-overeenkomst. Elke reservering voor een tamme vogel betreft namelijk uw opdracht aan ons om die betreffende vogel voor u tot huisdier te socialiseren. Immers wij zouden er ook voor kunnen kiezen de vogel in te zetten voor het vormen van een nieuw koppel voor kweekdoeleinden of voor directe verkoop aan een andere kweker die er vervolgens zijn doel weer mee uitvoert. U geeft ons dus de opdracht tot het uitvoeren van een dienst nog voordat de betreffende vogel aan u zal kunnen worden overgedragen.

Om de hiermee onvermijdelijk gepaard gaande risico?s voor beide partijen allereerst inzichtelijk te maken en vervolgens middels deze overeenkomst door akkoordverklaring in te perken, wordt elke reservering dus als een bindende overeenkomst beschouwd en behandeld.

Belangrijk hierbij te vermelden is ook dat wanneer u ons deze opdracht geeft door het plaatsen van een reservering wij deze ook tot het einde toe moeten uitvoeren, ongeacht of u de betreffende vogel ook daadwerkelijk volgens gemaakte afspraak zal overnemen. Een eenmaal gestart proces tot socialisatie van een papegaai of parkiet dat na aanvang wordt gestopt, werkt onvermijdelijk contraproductief. De vogel kan niet worden teruggeplaatst bij ouders en kan voor het einde van de socialisatieperiode ook niet als huisdier worden gehouden.

Niet alleen de toekomst van het dier valt hiermee tussen wal en schip, maar ook het reeds gedane werk als dit niet wordt afgemaakt. Wellicht enige mate vergelijkbaar met de productie van een auto, waarbij halverwege het productieproces wordt stopgezet. Er staat nu een geraamte zonder wielen, stuur en motor. Slechts door het proces te hervatten en te voltooien kan er nog een bruikbaar eindresultaat worden bereikt. Inderdaad kun je een auto niet vergelijken met een dier, maar wel de hoeveelheid tijd, energie, geduld en onkosten die in beide processen moeten worden ge?vesteerd om tot een succesvol resultaat te komen.3. Transparantie. Direct na het plaatsen van een reservering, welke uitsluitend na ontvangst van een aanbetaling door ons zal worden aanvaard, zoals te doen gebruikelijk in vele takken van dienstverlening, heeft u als toekomstige nieuwe verzorger/eigenaar van de betreffende vogel 24/7 toegang tot een speciaal hiervoor in het leven geroepen VIP Leden website. Deze exclusieve site is bedoeld voor iedereen die een vogel heeft gereserveerd. A.d.h.v. het reserveringsnummer vindt u daar zowel de status van uw vogel als de updates, zoals foto?s en indien mogelijk video?s vanaf het moment dat de vogel verder in huis wordt gesocialiseerd. Communicatie m.b.t. gereserveerde vogels vindt dan ook uitsluitend plaats via dit leden gedeelte, zodat berichten voorrang krijgen op de vele duizenden e-mails die wij ontvangen. 

Lees verder
 

 
 
In onderstaande video een lekker rommelige samenvatting
van 1 dagje achter de schermen bij ons....
 
 
 
 
 
 

 

 

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy |